Psychobiológia_denné štúdim_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou

Seminár z vývinovej psychológie II._ denné štúdium_ZS2020_skup.1_Viskupič

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci uvedených tém:

 • Potreba niekam patriť, kamaráti a ich vplyv
 • Hľadanie si partnera- láska a partnerstvo
 • Rozhodovanie v období adolescencia- rizikové správanie
 • Voľba povolania a prístupy k voľbe
 • Vzťah adolescenta k rodičom
 • Potreba vzorov v období adolescencie
 • Kedy je človek dospelý? Kritéria dosiahnutia dospelosti
 • Založenie si rodiny a prístupy k rodičovstvu- manželstvo a rodičovstvo
 • Súdržnosť rodiny, budovanie vzťahu a výchova
 • Motivačné činitele pracovnej činnosti
 • Sociálne fungovanie v období dospelosti, osobná pohoda -dopad sociálnych sietí na rodinný život
 • Stabilita osobnosti v období dospelosti
 • Rozpad vzťahu a problematika rozvodu
 • Work-life balance v období dospelosti
 • Vyhorenie v práci, nezamestnanosť, zmena zamestnania
 • Odchod detí z domu – a čo teraz?- kríza stredného veku, syndróm prázdneho hniezda, šedivé rozvody, manželské krízy
 • Hormonálne a psychické klimaktérium- somatické ( menopauza a andropauza) a kognitívne (dialektické myslenie) v období neskorej dospelosti
 • Odchod do dôchodku
 • Problematika degeneratívnych demencií (Alzheimer, Parkinson, Lewy, Pick)
 • Starorodičovstvo a jeho funkcia- rola prarodiča a generativity


Seminár z vývinovej psychológie II._denné štúdium_ZS2020_skup.3_Kochanová

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci stanovených tém.


Edukačná a školská psychológia_denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Absolvent predmetu si rozšíri a prehĺbi vedomosti a pojmy využívané v edukačnej psychológii. Edukačná psychológia je dôležitou hraničnou a apliklovanou vedou, ktorá participuje na snahe porozumieť psychickému vývinu človeka v teoretickej aj praktickej rovine a snaží sa pochopiť, objasniť a ovplyvniť oblasť poznávania a učenia v procese výchovy a vzdelávania.

Stručná osnova predmetu:

1. Edukačná a školská psychológia. Školská poradenská psychológia.

2. Definovanie vedných disciplín a rozdiely medzi edukačnou, školskou a školskou poradenskou psychológiou. Predmet edukačnej psychológie, rôzne názory na predmet skúmania.

3. Miesto edukačnej psychológie v systéme psychologických vied a vzťah k ostatným vedným disciplínam.

4. História edukačnej psych. a jej formovanie – osobnosti významné pre edukačnú a školskú psych. vo svete a u nás.

5. Konštruktivizmus a iné filozofické smery v edukačnej psychológii. Výskumné metódy v edukačnej a školskej psychológii – metódy získavania a spracovania údajov.

6. Princípy behaviorálnych teórií učenia – princíp účinku, Premackov princíp, trestajúce činitele, princíp bezprostrednosti dôsledkov, princíp formovania. uplatnenie v praxi.

7. Sociálna teória učenia, vikariózne učenie, sebaregulácia, uplatnenie v praxi.

8. Pedeutológia a prístupy skúmania typológie učiteľa – Aleckova, Caselmanov, Dóringova, Lukova, Vorwickelova, Pavlovovská, Zaborowského.

9. Pamäť, myslenie a motivácia v edukačnej psychológii. Spracovanie informácií a pamäť, senzorický register, percepcia, pozornosť, pamäť – dlhodobá, krátkodobá, epizodická, sémantická, procedurálna, úrovne spracovania, zabúdania a príčiny zabúdania, účinky prvotnosti a novosti.

10. Teórie motivácie a myslenie v súvislosti s teóriami učenia. Aplikácia poznatkov do praxe

11. Rôzne konštrukty inteligencie a tvorivosti. Možnosti a spôsoby maximalizácie schopnosti učenie sa.

12. Pozitívny a negatívny vplyv schopností, zručností a spôsobilostí študenta na jeho schopnosť učiť sa.

Masmediálna psychológia_denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Vypracovanie a prezentácia seminárnych prác na dané témy v oblasti masmediálnej psychológie.  

Organizačná psychológia a psychológia práce_denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Základné témy pracovnej a organizačnej psychológie s dôrazom na ľudský činiteľ v personálnom riadení.