Anatómia_denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky biologických základov psychiky. Chce poukázať na potenciál evolučných teórií pre vysvetlenie ľudského správania, tiež na prepojenie biológie a psychológie. V neposlednom rade mieni zvýšiť senzitivitu študentov na význam jednotlivých orgánových sústav (obzvlášť nervového a endokrinného systému) pre psychické procesy.

Informačné zdroje a bibliografia

Kategória kurzu1. ročník

Absolvent kurzu získa prehľad o spôsobe a formách zverejňovania odborných a vedeckých poznatkov. Oboznámi sa so systémom sprostredkovania informácií a spôsobmi, ako ich získavať. Rozlišuje rozdiel medzi populárnou a vedeckou literatúrou, vie sa orientovať v knižničných a internetových databázach a vhodne ich kombinovať s ďalšími zdrojmi informácií. Pozná systém indexovania, orientuje sa v karentovaných časopisoch daného vedného odboru a pozná základné profesné databázy. Hlavným výsledkom vzdelávania v rámci kurzu je schopnosť študenta získavať odborné informácie a naučiť sa ich využívať vo svojich odborných textoch. Oboznámi sa so systémom odkazovania na zdroje literatúry (citácie, parafrázy), jasne chápe problematiku autorských práv, duševného vlastníctva, originality prác a plagiátorstva; pozná štandardný systém odkazovania v psychológii podľa Americkej Psychologickej Asociácie (APA format).

Psychológia osobnosti I._denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Počas kurzu študenti majú možnosť získať základné vedomosti z psychológie osobnosti a  zaradiť problematiku do systému psychologických vied. Naučia sa orientovať v základných pojmoch, oboznámia sa s históriou, problematikou štruktúry osobnosti, metódami psychologických výskumov osobnosti atď. Na konci kurzu budú študenti ovládať nosné pojmy a orientovať sa v nich. Budú vedieť akými nástrojmi je možné poznávať osobnosť a akým spôsobom aplikovať psychologické teórie osobnosti v praxi: vedieť ich identifikovať, rozumieť im a vysvetliť ich v preberaných pojmoch . Súčasťou kurzu je aj sebapoznanie študentov. Študenti budú schopní na záver kurzu navrhnúť jednoduché postupy poznávania osobnosti na základe sledovaných charakteristík.

Všeobecná psychológia I.._denné štúdim_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Základná teoretická informovanosť o kognitívnych procesoch pociťovania, vnímania, pämate a pozornosti.

Psychobiológia_denné štúdim_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou

Seminár z vývinovej psychológie II._ denné štúdium_ZS2020_skup.1_Viskupič

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci uvedených tém:

 • Potreba niekam patriť, kamaráti a ich vplyv
 • Hľadanie si partnera- láska a partnerstvo
 • Rozhodovanie v období adolescencia- rizikové správanie
 • Voľba povolania a prístupy k voľbe
 • Vzťah adolescenta k rodičom
 • Potreba vzorov v období adolescencie
 • Kedy je človek dospelý? Kritéria dosiahnutia dospelosti
 • Založenie si rodiny a prístupy k rodičovstvu- manželstvo a rodičovstvo
 • Súdržnosť rodiny, budovanie vzťahu a výchova
 • Motivačné činitele pracovnej činnosti
 • Sociálne fungovanie v období dospelosti, osobná pohoda -dopad sociálnych sietí na rodinný život
 • Stabilita osobnosti v období dospelosti
 • Rozpad vzťahu a problematika rozvodu
 • Work-life balance v období dospelosti
 • Vyhorenie v práci, nezamestnanosť, zmena zamestnania
 • Odchod detí z domu – a čo teraz?- kríza stredného veku, syndróm prázdneho hniezda, šedivé rozvody, manželské krízy
 • Hormonálne a psychické klimaktérium- somatické ( menopauza a andropauza) a kognitívne (dialektické myslenie) v období neskorej dospelosti
 • Odchod do dôchodku
 • Problematika degeneratívnych demencií (Alzheimer, Parkinson, Lewy, Pick)
 • Starorodičovstvo a jeho funkcia- rola prarodiča a generativity


Seminár z vývinovej psychológie II._denné štúdium_ZS2020_skup.3_Kochanová

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci stanovených tém.