Psychológia osobnosti I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Počas kurzu študenti majú možnosť získať základné vedomosti z psychológie osobnosti a  zaradiť problematiku do systému psychologických vied. Naučia sa orientovať v základných pojmoch, oboznámia sa s históriou, problematikou štruktúry osobnosti, metódami psychologických výskumov osobnosti atď. Na konci kurzu budú študenti ovládať nosné pojmy a orientovať sa v nich. Budú vedieť akými nástrojmi je možné poznávať osobnosť a akým spôsobom aplikovať psychologické teórie osobnosti v praxi: vedieť ich identifikovať, rozumieť im a vysvetliť ich v preberaných pojmoch . Súčasťou kurzu je aj sebapoznanie študentov. Študenti budú schopní na záver kurzu navrhnúť jednoduché postupy poznávania osobnosti na základe sledovaných charakteristík.

Všeobecná psychológia I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Základná teoretická informovanosť o kognitívnych procesoch pociťovania, vnímania, pämati a pozornosti.

a/ aktívne prezentovanie aj s experimentálnou demonštráciou na seminári b/ odovzdanie seminarnej prace (koniec semestra) b/ skúšobne obdobie: písomka, po 60% úspešnosti ústna skúška. Hodnotenie prebieha počas semestra (40%) a v skúškovom období (60%). Spolu maximálne 100 bodov. Hodnotenie predmetu: A (100 – 95 bodov), B (94 – 89 bodov), C (88 – 83 bodov), D (82 – 77 bodov), E (76 – 70 bodov), Fx (69 bodov a menej)

Seminár_Vývinová psychológia I_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Online seminár z Vývinovej psychológie I., prostredníctvom aplikácie ZOOM v dňoch 7.11.2020 a 14.11.2020 
Obsahom seminára budú prezentácie na témy, ktoré nájdete tu: https://1drv.ms/x/s!AmlqPs0mLF3LhFNNgVoaKyyIZ26U


Anatómia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky biologických základov psychiky. Chce poukázať na potenciál evolučných teórií pre vysvetlenie ľudského správania, tiež na prepojenie biológie a psychológie. V neposlednom rade mieni zvýšiť senzitivitu študentov na význam jednotlivých orgánových sústav (obzvlášť nervového a endokrinného systému) pre psychické procesy.

Akademické písanie_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je získať orientáciu v procese tvorby odbornej práce.

Psychobiológia_externé štúdim_ZS2020

Kategória kurzu3. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou


Psychometrika cvičenie

Kategória kurzu3. ročník

Základy merania v psychológii. Štandardizácia metód.