Klinická psychodiagnostika

Kategória kurzuExterné štúdium ZS2020

Cieľom predmetu je syntetizovať poznatky z psychodiagnostiky, klinickej psychológie, psychopatológie a psychopatológie, psychiatrie a zvládnutie procesu psychodiagnostiky pri jednotlivých nozologických kategóriách.

Odborné a vedecké aktivity I., III. - externé štúdium - ZS2020

Kategória kurzuExterné štúdium ZS2020

Študenti svojou aktivitou participujú na jednotlivých projektoch, ktoré ponúkajú vyučujúci z katedry. Majú možnosť aktívne sa zapojiť do zberania dát, nahadzovania databáz, pripravovania literárnych  rešeršov, ktoré sú súčasťou jednotlivých výskumov zameraných na rôzne témy. Študent si podľa svojho zamerania vyberá problematiku, ktorá je ponúkaná cez projekty.

Psychológia osobnosti I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Počas kurzu študenti majú možnosť získať základné vedomosti z psychológie osobnosti a  zaradiť problematiku do systému psychologických vied. Naučia sa orientovať v základných pojmoch, oboznámia sa s históriou, problematikou štruktúry osobnosti, metódami psychologických výskumov osobnosti atď. Na konci kurzu budú študenti ovládať nosné pojmy a orientovať sa v nich. Budú vedieť akými nástrojmi je možné poznávať osobnosť a akým spôsobom aplikovať psychologické teórie osobnosti v praxi: vedieť ich identifikovať, rozumieť im a vysvetliť ich v preberaných pojmoch . Súčasťou kurzu je aj sebapoznanie študentov. Študenti budú schopní na záver kurzu navrhnúť jednoduché postupy poznávania osobnosti na základe sledovaných charakteristík.

Všeobecná psychológia I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Základná teoretická informovanosť o kognitívnych procesoch pociťovania, vnímania, pämati a pozornosti.

a/ aktívne prezentovanie aj s experimentálnou demonštráciou na seminári b/ odovzdanie seminarnej prace (koniec semestra) b/ skúšobne obdobie: písomka, po 60% úspešnosti ústna skúška. Hodnotenie prebieha počas semestra (40%) a v skúškovom období (60%). Spolu maximálne 100 bodov. Hodnotenie predmetu: A (100 – 95 bodov), B (94 – 89 bodov), C (88 – 83 bodov), D (82 – 77 bodov), E (76 – 70 bodov), Fx (69 bodov a menej)

Seminár_Vývinová psychológia I_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Online seminár z Vývinovej psychológie I., prostredníctvom aplikácie ZOOM v dňoch 7.11.2020 a 14.11.2020 
Obsahom seminára budú prezentácie na témy, ktoré nájdete tu: https://1drv.ms/x/s!AmlqPs0mLF3LhFNNgVoaKyyIZ26U


Anatómia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky biologických základov psychiky. Chce poukázať na potenciál evolučných teórií pre vysvetlenie ľudského správania, tiež na prepojenie biológie a psychológie. V neposlednom rade mieni zvýšiť senzitivitu študentov na význam jednotlivých orgánových sústav (obzvlášť nervového a endokrinného systému) pre psychické procesy.

Akademické písanie_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je získať orientáciu v procese tvorby odbornej práce.

Psychobiológia_externé štúdim_ZS2020

Kategória kurzu3. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou


Psychometrika cvičenie

Kategória kurzu3. ročník

Základy merania v psychológii. Štandardizácia metód.