Psychobiológia_denné štúdim_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou

Seminár z vývinovej psychológie II._ denné štúdium_ZS2020_skup.1_Viskupič

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci uvedených tém:

 • Potreba niekam patriť, kamaráti a ich vplyv
 • Hľadanie si partnera- láska a partnerstvo
 • Rozhodovanie v období adolescencia- rizikové správanie
 • Voľba povolania a prístupy k voľbe
 • Vzťah adolescenta k rodičom
 • Potreba vzorov v období adolescencie
 • Kedy je človek dospelý? Kritéria dosiahnutia dospelosti
 • Založenie si rodiny a prístupy k rodičovstvu- manželstvo a rodičovstvo
 • Súdržnosť rodiny, budovanie vzťahu a výchova
 • Motivačné činitele pracovnej činnosti
 • Sociálne fungovanie v období dospelosti, osobná pohoda -dopad sociálnych sietí na rodinný život
 • Stabilita osobnosti v období dospelosti
 • Rozpad vzťahu a problematika rozvodu
 • Work-life balance v období dospelosti
 • Vyhorenie v práci, nezamestnanosť, zmena zamestnania
 • Odchod detí z domu – a čo teraz?- kríza stredného veku, syndróm prázdneho hniezda, šedivé rozvody, manželské krízy
 • Hormonálne a psychické klimaktérium- somatické ( menopauza a andropauza) a kognitívne (dialektické myslenie) v období neskorej dospelosti
 • Odchod do dôchodku
 • Problematika degeneratívnych demencií (Alzheimer, Parkinson, Lewy, Pick)
 • Starorodičovstvo a jeho funkcia- rola prarodiča a generativity


Seminár z vývinovej psychológie II._denné štúdium_ZS2020_skup.3_Kochanová

Kategória kurzu2. ročník

Prepájanie teoretických poznatkov z oblasti vývinovej psychológie s praktickými v rámci stanovených tém.