Enzýmové biotechnológie

Študenti sa oboznámia s produkciou a finalizáciou enzýmov vo forme aktívnych zložiek využívaných v rôznych priemyselných aplikáciách, praktickým využitím jednotlivých tried enzýmov v rôznych oblastiach priemyselnej praxe s dôrazom na mechanizmus ich pôsobenia a formy aplikácie v rámci špecifických technologických postupov. Okrem toho budú zdôraznené možnosti zefektívnenia procesov katalyzovaných danými enzýmami nástrojmi molekulárnej biológie na základe výsledkov bioinformatických analýz.


Mikrobiálne biotechnológie

Študenti sa oboznámia so základnými biotechnologickými postupmi v rámci priemyselnej výroby vybraných produktov, ktoré sú pripravované za aktívnej účasti mikroorganizmov, s dôrazom na potravinárstvo a farmaceutický priemysel.


Priemyselné biotechnológie

Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti o potravinárskych a chemických biotechnológiách, ktoré mu v spojitosti s informáciami z ďalších biotechnologických disciplín (farmaceutické, medicínske, poľnohospodárske, environmentálne biotechnológie) a priemyselnej praxe (exkurzie) umožnia po ukončení štúdia pracovať v podnikoch potravinárskeho a chemického priemyslu s biotechnologickým charakterom výroby.


Biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov

Cieľom predmetu je získať základy chemických a biochemických procesov transformácie obnoviteľných zdrojov (biomasy, odpadov z poľnohospodárskej, resp. potravinárskej produkcie, municipálnych odpadov). Podať prehľad o metódach komplexného využitia obnoviteľných zdrojov, so zameraním sa na produkciu energie, biopalív a širokej škály produktov s vysokou pridanou hodnotou (chemikálií, polymérov a pod.) v rámci konceptu biorafinérií. Dôraz sa kladie na prehľad nových procesov využívajúcich katalytické a biologické systémy a prehľad širokej skaly takto vyrobených produktov.

Biológia živočíchov

Predmet je zameraný na získanie základných vedomostí z oblasti evolúcie a klasifikácie živočíchov. Rozobraté sú témy ako ontogenetický vývoj živočíchov, uskladnenie, prenos a realizácia genetickej informácie živočíchov. Študent získa základné informácie o bunkách a tkanivách živočíchov, ako aj o jednotlivých orgánových sústavách s dôrazom na ich fylogenézu. Samostatne rozobraté témy sú diverzita živočíchov, domestikácia živočíchov a ochrana hospodárskych zvierat. 

Laboratórne cvičenia z biológie II

Laboratórne cvičenia z biológie II sú zamerané na základnú prácu v biologickom laboratóriu. Absolvovaním predmetu si študent rozšíri poznatky o základných metódach používaných v biologických laboratóriách, získa laboratórnu zručnosť pri práci s živými organizmami, časťami živých organizmov alebo vzorkami zo živých organizmov. Študent získa tiež správne pracovné návyky pri používaní prístrojového vybavenia v biologickom laboratóriu a naučí sa, ako formou sa vyhodnocujú experimenty a pripravuje sa laboratórny protokol. 

Biológia II

Predmet je pokračovaním predmetu Biológia I. Zameraný je na chemické, biochemické a molekulárno-biologické parametre biosystémov. Dôraz je kladený na subcelulárne, celulárne a nadcelulárne štruktúry a ich funkcie, genetické charakteristiky živých systémov, bioenergetiku, metabolizmus, komunikáciu a signalizáciu v živých organizmoch. Rozobraté sú fyziologické prejavy mikroorganizmov, rastlín, živočíchov a človeka, ako aj ich zákonitosti evolúcie, diverzity a taxonómie. Záver predmetu patrí biológii ochrany prírody a tvorby životného prostredia a súčasným výzvam biológie. 


Základy enzymológie

Predmet "Základy enzymológie" je zameraný na prehĺbenie poznatkov získaných v predmete "Biochémia" z oblasti štruktúry, ich klasifikácie a kategorizácie enzýmov v rámci EC klasifikácie, ako aj o metódach získania a čistenia enzýmov pre ich komerčné využitie v rôznych technológiách. Významná časť je tiež venovaná metódam stanovenia a výpočtu enzýmovej aktivity.Laboratórne cvičenia z biotechnológií II

Laboratórne cvičenia sumarizujú základné postupy a princípy využívané pri klasických biotechnologických procesoch. Tieto cvičenia sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem pochopiť základné fermentačné posty využívané v biotechnológiách. Jednotlivé princípy a postupy sú implementované v rámci konkrétnych postupov produkcie významných biotechnologických produktov. Z oblasti produktov primárneho metabolizmu je pozornosť venovaná produkcii kyseliny mliečnej, kyseliny citrónovej, etanolu a enzýmom a z oblasti sekundárnych metabolitov najmä produkcii antibiotík vláknitými hubami.