ŠVOČ IV.

Kategória kurzu2. ročník

1. Orientácia v odbornej literatúre, informačné zdroje. 2. Postup pri spracovaní odbornej témy. 3. Zásady citovania a bibliografické odkazy. 4. Hlavné zásady tvorby odborného textu. 5. Formálne a obsahové náležitosti odborného textu. 6. Formulácia problému. 7. Praktická časť výskumnej práce. 8. Získavanie a spracovanie dát. 9. Analýza a zhodnotenie získaných dát, výstupy. 10. Interpretácia zistení v kontexte dostupného poznania. 11. Prezentácia zistení. 12. Postup pri publikovaní výsledkov odbornej práce.

Neuropsychológia

Kategória kurzu2. ročník

1. Vymedzenie pojmu neuropsychológia 2. Základná stavebná a funkčná jednotka nervovej sústavy-nervová bunka alebo neurón 3. Špecifické vlastnosti nervovej bunky a jej jedinečné postavenie v organizme 4. Komunikácia medzi nervovými bunkami 5. Základné mozgové podkôrové centrá a ich funkcia, Roger Sperry a jeho výskumy v oblasti lateralizácie mozgových hemisfér, pochopenie odlišnosti vo fungovaní pravej a ľavej hemisféry 6. Základné mozgové podkôrové centrá a ich funkcie 7. Vysvetlenie pojmov dráh a jadier v centrálnom nervovom systéme, základné odlišnosti vo funkcii centrálneho a periférneho nervového systému 8. Somatosenzorické a somatomotorické dráhy, základný priebeh týchto dráh smerom od periférie až do mozgovej kôry 9. Topografické usporiadanie somatosenzorických i somatomotorických dráh 10. Autonómny nervový systém, fungovanie mimo nášho vedomia - bolesť, špecificita tohto druhu vnemu, pojem nociceptor - ovplyvnenie bolesti 11. Placebo efekt 12. Vedomie, kvalita a kvantita vedomia.