Aktuálne problémy psychológie osobnosti_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Absolvent predmetu získa prehľad o aktuálnych trendoch v súčasnych teóriach a výskumoch v oblasti psychológie osobnosti. Taktiež nadobudne schopnosť aplikovať poznatky v psychológickej praxi ako aj vo výskume. 

Stručná osnova predmetu: Stručná osnova predmetu: 1. Moderné teórie temperamentu (S. Chess a A. Thomas) 2. Moderné teórie temperamentu (A. Buss a R. Plomin) 3. Moderné teórie temperamentu (M. Rothbart. C. R. Cloninger) 4. Päťfaktorový model osobnosti 5. Nadväzujúce lexikálne výskumy 6. Osobná pohoda (well-being) 7. Koncepty pozitívnej psychológie so vzťahom k osobnosti I 8. Koncepty pozitívnej psychológie so vzťahom k osobnosti II 9. Silné stránky charakteru 10. Celoživotný vývin osobnosti (life-span psychology) 11. Osobnostná koherencia I 12. Osobnostná koherencia II

Proces učenia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Výsledkom kurzu je získať nové informácie, ktoré sa týkajú procesu učení. Ďalej sa zaoberáme objasňovaním základných otázok psychológie učenia a vyučovania podľa jednotlivých škôl a psychologických smerov.

Stručná osnova predmetu: 1. História teórií učenia od počiatkov až po 19. Storočia 2. Štruktúra mozgu a teórie učenia s tým súvisiace 3. Klasické podmieňovanie 4. Inštrumentálne podmieňovanie 5. Posilnenie a trest 6. Percepčno-motorické učenie 7. Párovo-asociačné, seriálne učenie a učenie s voľným vybavením 8. Zmysluplné učenie – organizácia informácií, analógie, kladenie otázok, konceptuálne modely, elaborácia, učebné stratégie; Jerome Bruner: učenie objavovaním; David Ausubel: recepčné učenie 9. Robert Gagné: fázy učenia a udalosti vyučovania 10. Benjamin Bloom: učenie so zvládnutím 11. Memetika a Imprinting 12. Susan Kovalik: integrované učenie