Základy sociálneho poradenstva

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Materiály pre výuku a skúšku SSAP 2.ročník denní (Bc.) a SSAP 3.ročník externí (Bc.)

Komunitná sociálna práca

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Odborná prax v zariadeniach soc.služieb (systém fungovania ZSS (2.Mgr.Sosl ext.)

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Spracovanie seminárnej práce podľa zadaných kritérií , informácií a prezentácia práce 


Sociálne služby

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

sociálnoprávna ochrana detí

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Stručná osnova predmetu:

1)               Teoretické objasnenie základných pojmov: sociálna ochrana, právna ochrana , sociálnoprávna ochrana, prístupy v SPO, sociálna kuratela

2)               Historické súvislosti SPO - vznik a súčasný stav

3)               Legislatívne ukotvenie SPO v domácich a medzinárodných právnych normách

4)               Inštitút opatrovníctva - opatrovník, kolízny opatrovník, majetkový opatrovník

5)               Subjekty podieľajúce sa na výkone SPOD a SK

6)               Náhradná rodinná starostlivosť

7)               Dieťa a rozvod - kompetencie sociálneho pracovníka v tejto oblasti

8)               Dieťa a rozvod - metódy práce v tejto oblasti

9)             Syndróm CAN - charakteristika, prejavy dopad na dieťa, možnosti intervencie

10)           Sociálna kuratela - okruh základných problémov, možnosti intervencie

11)           Výchovné opatrenia

Sociálna etika

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Sociálna komunikácia

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Sociálne zabezpečenie

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Kazuistický seminár

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Krízová intervencia

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva
Mediálna výchova

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Prvá pomoc

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Každý sociálny pracovník, zamestnanec neziskových organizácíi, domovov sociálnej starostlivosti, stacionárov a krízových centier prichádza do kontaktu s ľudským životom a zdravím. Výučba základov prvej pomoci v teoretickom rámci i v praktických nácvikoch mu umožní včasné rozpoznanie život ohrozujúcich stavov, primárne aj sekundárne zhodnotenie stavu pacienta a rozpoznanie kedy a ako bezodkladne aktivovať integrovaný záchranný systém a čo urobiť na mieste zásahu ešte pred príjazdom RZP/RLP. Naučí ho pracovať v úlohe first respondera – preškoleného dobrovoľníka v neodkladnej prednemocničnej starostlivosti tak v oblasti kardiopulmonálnej resuscitácie a zástavy srdca (nové Guideliness 2020), ako aj v ďalších život ohrozujúcich situáciách (kvintet prvej hodiny).

1. Úvod do štúdia predmetu, história prvej pomoci a KPR a Guideliness.

2. Prednemocničná KPR dospelých, deti, novorodenci. Diagnostika zastavenia obehu.

3. Krvácanie z rán a telesných otvorov. Prvá pomoc.

4. Šok. Patofyziológia, rozdelenie šokov, príznaky, protišokové opatrenia (SPOMP).

5. Poruchy vedomia (kvalitatívne, kvantitatívne, Glasgow coma scale). Bezvedomie úrazového pôvodu (úrazy hlavy, komócie, kontúzie, subdurálny hematóm, subarachnoidálny hematóm, epidurálny hematóm, edém mozgu).

6. Bezvedomie neúrazového pôvodu (kolaps, epilepsia, ebrieta, hypoglykémia, otravy, CMP),

7. Poranenia miechy a chrbtice (spinálny šok, neurogénny šok, poškodenie miechy; príznaky a prvá pomoc).  

8. Integrovaný záchranný systém, operačné a zásahové strediská záchrannej služby, typy posádok záchrannej služby, tiesňová linka, volanie na tiesňovú linku).

9. Poruchy srdcového rytmu. Život ohrozujúce arytmie. First responder, Automatický externý defibrilátor. Praktická ukážka aplikácie AED. Akútny koronárny syndróm. Infarkt myokardu, STEMI, N-STEMI, Angina pectoris. Diagnostika, prvá pomoc, manažment liečby.

10. CMP. Príznaky, typy CMP, diagnostika, prvá pomoc, manažment liečby.

11. Intoxikácia alkoholom (metanol, etanol). Intoxikácia drogami. Intoxikácia CO. Diagnostika a prvá pomoc.

12. Obštrukcia dýchacích ciest (čiastočná, úplná). Prvá pomoc, manévre na odstránenie prekážky, praktická ukážka.

13. Vnútorné krvácanie. Diagnostika. Prvá pomoc. Kvintet prvej hodiny. Život ohrozujúce stavy. Prvá pomoc.

14. Kŕčové stavy: Epilepsia, status epilepticus. Febrilné kŕče. Tetania. Príznaky, prvá pomoc.

15. Náhle psychické ochorenia. Agresívny a suicidiálny pacient.

Dobrovoľníctvo

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Cieľom je objasnenie pojmu dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb. Po zoznámení sa so základnými pojmami študent vstúpi do ďalších kategórií, súvisiacich s dobrovoľníctvom: motivácia, emócie, hodnotový systém človeka. Spozná manažment a aspekty dobrovoľníctva, niekoľko typológii dobrovoľníkov, formálne a neformálne dobrovoľníctvo. Ďalej si ozrejmí právny a spoločenský kontext a úpravu dobrovoľníctva na Slovensku a v EÚ, pochopí začlenenie dobrovoľníctva do štruktúr mimovládnych organizácií a v koordinácii so sociálnou intervenciou.

1.   Úvod do štúdia predmetu, Vysvetlenie a pochopenie odbornej terminológie.

2.    Hodnotový systém, dimenzie ľudskej osobnosti. Túžby človeka. Postoje človeka a ich zmena.

3.    Dobrovoľníctvo cez prizmu sociálnej práce ako vedy.

4.    Aspekty dobrovoľníctva.

5.    Kontinuita medzi neziskovými organizáciami a Zákonom 448/2008 Z. z o sociálnych službách.

6.    Právna úprava dobrovoľníctva na Slovensku a v EÚ.

7.    Nábor a výber dobrovoľníkov, adaptačný proces, dobrovoľnícky manažment.

8.    Motivácia a emócie v dobrovoľníctve. Satisfaktory a potreby.

9.    Kategórie a typy dobrovoľníkov.

10.   Formálne a neformálne dobrovoľníctvo.

11.   21 zákonov vodcovstva.