ŠVOČ IV.

Kategória kurzu2. ročník

1. Orientácia v odbornej literatúre, informačné zdroje. 2. Postup pri spracovaní odbornej témy. 3. Zásady citovania a bibliografické odkazy. 4. Hlavné zásady tvorby odborného textu. 5. Formálne a obsahové náležitosti odborného textu. 6. Formulácia problému. 7. Praktická časť výskumnej práce. 8. Získavanie a spracovanie dát. 9. Analýza a zhodnotenie získaných dát, výstupy. 10. Interpretácia zistení v kontexte dostupného poznania. 11. Prezentácia zistení. 12. Postup pri publikovaní výsledkov odbornej práce.