Odborné a vedecké aktivity II.

Course category1. ročník

Kurz v troch fázach pripravuje študentov na praktické zvládnutie požiadaviek v profesii, či už v povolaní psychológa v praxi, alebo v ďalšom stupni štúdia, a to pod odbornou suprevíziou vedúceho výskumného tímu, alebo organizátora podujatia.. Naučí sa plánovať, pripravovať a organizovať odborné a vedecké podujatia (konferencie, workshopy, školenia); plánovať, organizovať a realizovať špecializovaný výskum pod supervíziou (byť súčasťou existujúceho výskumného tímu skúsených odborníkov); vytvárať relevantné výstupy zo zrealizovaných výskumov a podujatí (odborné a vedecké štúdie, zborníky). Naučí sa identifikovať oblasti záujmu špecializovaného vzdelávania a podieľať sa na jeho formovaní (organizovanie pozvaných prednášok hostí z oblastí záujmu ). Hlavým výsledkom je získanie kľúčových kompetencií podľa národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky, ako napr. schopnosť plánovať, iniciovať, koordinovať a formulovať čiastkové ciele v študovanom odbore; zodpovedne sa rozhodovať, posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť; niesť za ňu zodpovednosť, formulovať a komunikovať o výsledkoch odbornej práce, a v budúcnosti riadiť úlohy a tímy v odbore.

Aktuálne problémy psychológie osobnosti

Course category1. ročník

Absolvent predmetu získa prehľad o aktuálnych trendoch v súčasnych teóriach a výskumoch v oblasti psychológie osobnosti. Taktiež nadobudne schopnosť aplikovať poznatky v psychológickej praxi ako aj vo výskume.

Multivariačná štatistika LS2021 (MgrD)

Course category1. ročník
Študent si zopakuje poznatky o štatistickej deskripcii, bivariačnej inferencii a naučí sa viacrozmerné testovacie metódy na báze ANOVA, Clustrovú analýzu a overenie reliability v SPSS.

Seminár k záverečnej práci I (MgrD)

Course category1. ročník

Kurz zahŕňa poznatky, inštrukcie a úlohy vedúce k tvorbe realizovateľného projektu diplomovej práce.