Moderné politologické teórie II. Externisti

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študent získa predovšetkým poznatky o teóriách využívaných v analýze súčasných politických systémov a bude schopný analyzovať prípadové štúdie prostredníctvom vhodných metodologických prístupov. Získa rovnako základnú súhrnnú informáciu o vývoji súčasných výskumných metód a teoretických prístupoch využívaných v politologickom výskume. Tieto poznatky mu umožnia do budúcna vhodne formulovať postupy pri vlastnom odbornom výskume.

Podmienkou prístupu ku skúške je: Absolvovanie prednášky (absencia nie je povolená) s aktívnou účasťou. Kurz je zakončený písomnou online skúškou v systéme Moodle. Študent potrebuje získať nasledovný percentuálny podiel pre hodnotenie: A ... 100 – 92 % (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami) B ... 91 – 84 % (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami) C ... 83 – 76 % (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb) D ... 75 – 68 % (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami) E ... 67 – 60 % (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá) Fx ... 59 – 0 % (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)

Európska integračná politika

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študenti nadobudnú ucelené vedomosti o jednotlivých európskych politikách, ktoré sú významným produktom európskej integrácie. Jednou z najdôležitejších politík je Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, ktorej bude venovaná významná časť kurzu. Študenti budú schopní rozumieť zložitým zahraničných vzťahom, v ktorých Európska únia po Lisabonskej zmluve vystupuje ako unitárny hráč globálnej politiky. Pochopia a budú vedieť samostatne analyzovať politicko-obchodné vzťahy Európskej únie s významnými mocnosťami a medzinárodnými organizáciami. Pozornosť bude venovaná aj ostatným európskym politikám.

Migrácia a migračná politika

Course categoryFakulta sociálnych vied

V rámci kurzu študenti nadobudnú znalosti a pochopia hlavné problémy a témy týkajúce sa medzinárodnej migrácie. Diskusie sa budú týkať tém, ako sú teórie migrácie, typy migrantov, integrácia migrantov, rôzne typy migrácie, migračná politika EÚ a podobne. Na konci kurzu budú študenti schopní rozvíjať svoje vlastné nápady na riešenie hlavných problémov migrácie súčasnosti. Študenti budú tiež schopní porozumieť vzťahom medzi migráciou, chudobou, rozvojom a globalizáciou ako aj porozumieť niektorým hlavným diskusiám o medzinárodnej migrácii, vrátane prisťahovaleckej a emigračnej politiky vysielajúcich a prijímajúcich krajín. 


Manažment vzťahov s verejnosťou

Course categoryFakulta sociálnych vied

Predmet je koncipovaný tak, aby študenti, po jeho absolvovaní, získali hlbšie teoretické a praktické vedomosti z oblasti manažmentu a udržiavania vzťahov s verejnosťou, ako významnou zložkou konkurencieschopnosti podnikov. Cieľom je naučiť študentov premýšľať o procese plánovania, prípravy a realizácie PR aktivít, ako i aplikácia riadenia vzťahov s verejnosťou v podmienkach verejnej správy a samospráv

Moderné politologické teórie I. Externisti

Course categoryFakulta sociálnych vied

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa predovšetkým poznatky o teóriách využívaných v analýze súčasných politických systémov a bude schopný analyzovať prípadové štúdie prostredníctvom vhodných metodologických prístupov. Získa rovnako základnú súhrnnú informáciu o vývoji súčasných výskumných metód a teoretických prístupoch využívaných v politologickom výskume. Tieto poznatky mu umožnia do budúcna vhodne formulovať postupy pri vlastnom odbornom výskume.


Podmienky absolvovania kurzu:

Podmienkou absolvovania kurzu je jeho úspešné ukončenie písomným testom, ktorý sa bude realizovať počas skúškového obdobia v Moodle. 

Krajná pravica v EÚ

Course categoryFakulta sociálnych vied

Kurz podáva základný a ucelený prehľad krajne pravicových antiliberálnych tradicionalistických autoritárskych prúdov, hnutí a strán radikálne nacionalistického či rasistického typu v slovenskej a českej politike v európskych súvislostiach. Dôraz je kladený na aktuálny stav, vyložené sú zároveň aj historické korene krajne pravicového myslenia a politiky. Kurz analyzuje programy týchto hnutí, ich ciele, hodnotové preferencie, politickú kultúru, praktické aktivity, sociálnu základňu, inštitucionálne projekty aj metódy oslovovania občanov. Cieľom je príprava pracovníkov štátnej a verejnej správy na problematiku tzv. ultrapravicového politického extrémizmu tak, aby boli schopní svojimi znalosťami presiahnuť obyčajný registrujúci monitoring týchto strán a hnutí. Kurz reaguje na nutnosť profesionalizácie stratégie vo vzťahu ku spoločensky negatívnym dopadom krajne pravicového myslenia a politiky a posilňovať prevenciu voči týmto hnutiam medzi mladými ľuďmi. Teoretický výklad je prehĺbený a aktualizovaný kritickou analýzou príslušných textových, vizuálnych či fonetických prameňov.

Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní:

-          analyzovať radikálne pravicové strany a hnutia z hľadiska ideológie a metód ovplyvňovania verejnosti.

-          vypracovať profesionálnu stratégiu pôsobenia proti nedemokratickým stranám a hnutiam.


Teacher: Boris Kolman

Vybrané kapitoly z verejnej správy

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študent získa základné a systémové informácie o poslaní, cieľoch, štruktúre a činnosti verejnej správy. Predmet poskytuje ucelený pohľad na verejnú správu a jej podkategórie, jej fungovanie na Slovensku, funkcie a činnosti územnej samosprávy, rozhodovanie, riadenie a kontrolu verejnej správy v kontexte zmien a požiadaviek súvisiacich s informatizáciou spoločnosti.

Marketing organizácií

Course categoryFakulta sociálnych vied

Cieľom predmetu je naučiť študentov pochopiť fungovanie marketingu v organizáciách, definovanie cieľov a následné tvorenie marketingových analýz a stratégií pre ich dosiahnutie. Študenti budú po absolvovaní predmetu ovládať jednotlivé prvky marketingového mixu, osvoja si základy marketingovej komunikácie v organizácii a pochopia definovanie cieľových trhov, odhalenie trhových príležitostí a životný cyklus produktov.

Praktikum z manažmentu verejnej správy

Course categoryFakulta sociálnych vied

Tento predmet je vstupom do problematiky manažmentu verejnej správy a jej praktických stránok. Cieľom výuky je získanie praktických i teoretických vedomostí o manažovaní ľudských zdrojov vo verejnej správe, o digitálnej ekonomike ako novodobom trende vo verejnej správe a jej prínosu pre spoločnosť. Prináša rôzne pohľady na  riadenie, rozhodovanie, etiku a participáciu občanov na rozhodovacom a riadiacom procese vo verejnej správe.

Kontrola vo verejnej správe

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študent po absolvovaní predmetu nadobudne potrebné vedomosti z oblasti kontrolných mechanizmov vo verejnej správe Slovenskej republiky, oboznámi sa s odbornou terminológiou, ovláda pojmy a definície z oblasti vnútornej a vonkajšej kontroly, získa prehľad o inštitúciách pôsobiacich vo výkone kontroly a ich jednotlivých kompetenciách, porozumie týmto kontrolným mechanizmom a je schopný aplikovať svoje poznatky a vedomosti v praxi.

1. Základné pojmy . História kontroly na území Slovenska . 2. Vnútorná a vonkajšia kontrola. 3. Základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, audit. 4. Kompetencie a pôsobnosť subjektov štátnej správy v oblasti kontroly I.. 5. Kompetencie a pôsobnosť subjektov štátnej správy v oblasti kontroly II. 6. Kontrola v územnej samospráve . 7. Najvyšší kontrolný úrad SR 9. Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR – pravidlá kontrolnej činnosti. 8. Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR – metódy a techniky. 9. Medzinárodná spolupráca v oblasti kontroly a kontrola v kontexte Európskej únie. 10. Kontrola verejnosťou - občan a spoločnosť, partnerstvo verejného a súkromného sektora.

Proces tvorby verejnej politiky

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študenti sa na konkrétnych prípadových štúdiách naučia pochopiť jednotlivé fázy tvorby verejnej politiky a mechanizmy pre prijímanie praktických rozhodnutí z pohľadu ,,decision makers“. Predmet vedie ku kritickému mysleniu a tvorbe vlastných riešení, študenti by mali porozumieť procesom, ktoré vedú k analyzovaniu jednotlivých procesov verejnej politiky, v praxi vedia analyticky uvažovať a prinášať odborné stanoviská ku konkrétnym verejným politikám.


Politický marketing

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študent absolvovaním predmetu získava praktické poznatky o charakteristických javoch politického marketingu politických strán. Na prednáškach/ seminároch si osvojí podstatné pojmy a mechanizmy, ktoré sú v praxi využívané. Predmet tak slúži na osvojenie si analytických zručností a na využitie poznatkov v reálnych príkladoch z praxe.


Verejná politika

Course categoryFakulta sociálnych vied

Študenti dostanú teoretický základ o fungovaní verejnej politiky ako celku. Vypracovanie ,,policy briefov“ slúži na samostatné pochopenie problematiky a aplikáciu teoretických poznatkov na reálne príklady z praxe. Študenti sa učia kriticky a analyticky uvažovať s tým, že dostávajú predpoklady pre objektívne a odborné hodnotenie jednotlivých verejných politík či už na Slovensku alebo v iných krajinách. Predmet slúži aj ako kľúčový rámec tém, ktoré študenti využijú aj na iných prednáškach v rámci odboru.


Moderní politologické teorie I.

Course categoryFakulta sociálnych vied

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Podmienkou prístupu ku skúške je:

a) absolvovanie seminárov, pri maximálne povolených 2 absenciách;

b) získanie 60 % (tj. 30 bodů) hodnotenia za vypracované position papers.

 

Position paper  (50 b)

Minimálny rozsah 700 slov

Na základe seminárovej literatúry napísať hlavný cieľ publikácie (5 b)

Vyjadrenie vlastného názoru na publikáciu - negatíva a pozitíva textu (25 b)

Argumentácia a súhlasný/ nesúhlasný postoj s autorom/autormi, resp. aplikácia na inú krajinu (20 b)

Práca musí spĺňať všetky náležitosti záverečných prác, vyplývajúcich zo smernice FSV UCM.

 

Kurz je zakončený písomnou skúškou.

Študent potrebuje získať nasledovný percentuálny podiel na jednotlivé hodnotenia:

A ... 100 – 92 % (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami)

B ... 91 – 84 % (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami)

C ... 83 – 76 % (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb)

D ... 75 – 68 % (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami)

E ... 67 – 60 % (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá)

Fx ... 59 – 0 % (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)

Techniky vedeckého písania - Bc.

Course categoryFakulta sociálnych vied

Výsledky vzdelávania:

Študent získa absolvovaním tohto predmetu teoretické znalosti previazané s praktickými zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie semestrálnych a záverečných prác. V rámci uvedeného kurzu je mu preto predstavená problematika vedy, vedeckého prístupu, vedeckého jazyka a na to naviazaných základných pravidiel pri písaní semestrálnych a záverečných prác v oblasti metodológie a formálnej stránky. Veľký dôraz je tu kladený na osvojenie si zručností spojených s korektnou prácou s literatúrou ako aj s vyhľadávaním relevantných zdrojov.

Politické systémy krajín západnej Európy

Course categoryFakulta sociálnych vied

Course objectives:

By the end of the course, students should:

·      Be able to explain the importance of different institutional arrangements in modern democracies;

·      Demonstrate a familiarity with the political systems of a selection of West European countries;

·      Be able to present comparisons between political systems in Western Europe;

·      Be able to present, orally and in writing, arguments supported by examples and illustrations from a number of country case studies.


EÚ a jej politiky

Course categoryFakulta sociálnych vied

Aim of the course

Students should read and reflect on the functions of the European Union and participate in discussions about the particular challenges of researching EU-related topics or the EU dimension of other subject areas.  We will look at four major areas, but there are others we may discuss too.

1.     Economic Europe We look at the extent to which Economic Union has dominated the work of the European Community/European Union and been a driver for entrenching the ‘four freedoms’. We discuss the changing emphasis of agricultural policy; the importance of structural funds; and the challenges presented by economic inequality.

2.     Social Europe We explore the limitations of the EU’s role in social policy and the continuing divergences between member states. We also discuss the mechanisms by which the EU’s economic policies spill over into other areas of life, and investigate principles such as anti-discrimination.

3.     The EU as a global player We look at the introduction of a ‘second pillar’ to the EU’s activities in the 1990s and explore the limits of the EU as a foreign policy actor.

4.     Justice and home affairs We examine the introduction of a ‘third pillar’ to the EU’s activities in the 1990s, and ask why issues such as migration and security have come to dominate its agenda.