Research

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Teória masovej komunikácie

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Prednášky predmetu prezentujú základné teoretické východiská pri riešení otázok súvisiacich s teóriou masovej komunikácie a kultúry. Cieľom predmetu je priblížiť poslucháčovi najdôležitejšie tvorivé prúdy, tendencie a osobnosti histórie od ranných čias po súčasné tendencie.

Prijímačky FMK 2

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Obsahuje testy:

  • Odborný rozhľad a všeobecné vedomosti
  • Nemecký jazyk

Semiotika v marketingovej komunikácii

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Študent, ktorý absolvuje predmet z oblasti semiotiky v marketingovej komunikácii, získa odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu pomôžu pri autorskej tvorbe a výskume. Tieto zručnosti mu umožnia identifikovať a porovnávať, vytvárať kritické závery a aplikovať teoretické poznatky v praxi. Študent bude schopný analyzovať súvislosti medzi teoretickými poznatkami a praktickou aplikáciou v oblasti estetickej kultúry a marketingovej a masmediálnej komunikácie. Okrem toho, študent bude ovládať semiotické špecifiká reklamy a mediálnej a marketingovej komunikácie a ich inovatívne využívať pri vysvetľovaní aktuálnych mediálnych fenoménov. Celkovo, študent získava preukázateľnú znalosť základných teoretických prístupov z oblasti, komunikológie, semiotiky médií a vizuálnej kultúry, ktoré dokáže aplikovať v praxi a identifikovať a kriticky zhodnotiť rôzne spoločenské a marketingové javy.

Prijimacky TEDI

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Prijimacky FMK

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Teória a dejiny mediálnej komunikácie II.

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s chronológiou vývoja masovokomunikačných prostriedkov a dejín masovej komunikácie, s determinantmi tohto vývoja a kontextom primárnych, sekundárnych a terciárnych médií. Kľúčové slová: masmediálna komunikácia; masmédiá – masovokomunikačné prostriedky; informácia; jazyk, reč; písmo; primárne, sekundárne, terciárne médiá.

Budovanie osobnej značky I, II

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Osobná značka je proces vytvárania a udržiavania jedineného imidžu alebo identity, ktorá odlišuje jednotlivca od jeho konkurencie. Môže byť cenným nástrojom pre kariérny rozvoj, pretože umožňuje jednotlivcom predviesť svoje jedinečné schopnosti a kvalifikáciu a odlíšiť sa na trhu práce. Osobná značka môže zahŕňať vytvorenie profesionálnej online prítomnosti, vytváranie sietí a využitie jedinečných zručností, skúseností a hodnôt jednotlivca. Efektívnym používaním osobnej značky môžu jednotlivci napredovať vo svojej kariére a dosahovať svoje profesionálne ciele.

Dejiny masovej komunikácie

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s chronológiou vývoja masovokomunikačných prostriedkov a dejín masovej komunikácie, s determinantmi tohto vývoja a kontextom primárnych, sekundárnych a terciárnych médií. Kľúčové slová: masmediálna komunikácia; masmédiá – masovokomunikačné prostriedky; informácia; jazyk, reč; písmo; primárne, sekundárne, terciárne médiá

Estetika moderny a neskorej moderny

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Predmet oboznamuje študentov so základnými kategóriami a pojmov estetiky moderny a neskorej moderny, s cieľom vytvoriť platformu pre pochopenie zložitosti diania sa estetických javov a ich vplyv na človeka v procese sebapoznávania, sebaúcty a sebapoznávania. Špecifickým cieľom kurzu je poskytnúť metodologický základ pre teoretickú analýzu procesu tvorby a vnímania umeleckých diel a mediálneho komunikátu aj v súčastnosti. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť poznatky o estetike v televízii, filme a nových elektronických masmédiách.

Dejiny filmu II KOMU

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Estetika moderny a neskorej moderny Denné + Externé štúdium

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Predmet oboznamuje študentov s myšlienkovými prúdmi v estetickom a filozofickom myslení 20. storočia a poukazuje na ich premeny, sebareflexiu estetickej teórie a poskytuje teoretické východiská k analýze umeleckých diel moderny a postmoderny. Hlavné teoretické okruhy predmetu sú orientované na estetické vnímanie a interpretáciu umeleckého diela, jeho miesta v kultúre, sociálny charakter umenia a na súčasnú podobu umenia.

Pedagóg: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kontakt: vladimira.hladikova@ucm.sk

Etické aspekty komunikácie s médiami_VZME

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia predmetu:

Predmet uvádza poslucháčov do sveta modernej etiky pomocou vysvetlenia jej východiskových ideí, koncepcií, paradigiem a teórií. Študenti si osvoja základné teoretické východiská pre komparáciu a analýzu vzťahov medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách a budú sa vedieť prakticky orientovať v relevantných etických kódexoch.


Sylabus predmetu:

1. Etika a morálka, základné pojmy, funkcie postavenie vo vede a klasifikácia.

2. Stručný prehľad dejín etiky, novodobá a postmoderná etika, etika súčasnosti.

3. Vzťahy medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách.

4. Charakteristika mediálnej etiky ako profesijnej etiky, vzťah k podnikateľskej etike.

5. Etika médií, žurnalistická etika, etika reklamy.

6. Formy a inštitúcie etickej samoregulácie v médiách, novinárskej práci, marketingu, reklame.

7. Význam a história etických kódexov.

8. Charakteristika a fungovanie etického kódexu v mediálnej praxi v SR.

9. Etické aspekty vzťahu mediálny pracovník,  verejnosť a objekt jeho záujmu.

10. Špecifiká etiky v marketingu a etika reklamy.

11. Etické aspekty mediálnej práce vo vzťahu k recipientovi, publiku a spoločnosti.

12. Analýza vybraných mediálnych komunikátov z hľadiska mediálnej etiky.

Etické aspekty masmediálnej a marketingovej komunikácie

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia predmetu:

Predmet uvádza poslucháčov do sveta modernej etiky pomocou vysvetlenia jej východiskových ideí, koncepcií, paradigiem a teórií. Študenti si osvoja základné teoretické východiská pre komparáciu a analýzu vzťahov medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách a budú sa vedieť prakticky orientovať v relevantných etických kódexoch.


Sylabus predmetu:

1. Etika a morálka, základné pojmy, funkcie postavenie vo vede a klasifikácia.

2. Stručný prehľad dejín etiky, novodobá a postmoderná etika, etika súčasnosti.

3. Vzťahy medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách.

4. Charakteristika mediálnej etiky ako profesijnej etiky, vzťah k podnikateľskej etike.

5. Etika médií, žurnalistická etika, etika reklamy.

6. Formy a inštitúcie etickej samoregulácie v médiách, novinárskej práci, marketingu, reklame.

7. Význam a história etických kódexov.

8. Charakteristika a fungovanie etického kódexu v mediálnej praxi v SR.

9. Etické aspekty vzťahu mediálny pracovník,  verejnosť a objekt jeho záujmu.

10. Špecifiká etiky v marketingu a etika reklamy.

11. Etické aspekty mediálnej práce vo vzťahu k recipientovi, publiku a spoločnosti.

12. Analýza vybraných mediálnych komunikátov z hľadiska mediálnej etiky.

Dejiny európskej kultúry

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia predmetu:

Poslucháčom sprístupniť jednotlivé etapy vo vývoji európskej kultúry, identifikovať ich hlavné určenia prostredníctvom kvalitných, metodologických a pojmovo – kategoriálnych reflexií.


Sylabus predmetu:

1. Metodologické a pojmovo- kategoriálne otázky (z dejín európskej kultúry; pojem kultúra, civilizácia, umenie, technika, veda, predhistorické formy kultúry, mytológia, mýtus atd.)

2. Fenomén kultúry v klasickom Grécku (história, politika, ekonomika, filozofia, právo atd.)

3. Fenomén kultúry v období helenizmu

4. Kultúra v období Rímskeho impéria; sociálno – politické a náboženské otázky

5. Vzťah filozofie, náboženstva, politiky a vedy v období rozmachu Rímskej ríše

6. Vznik kresťanstva – historicky nový typ európskej kultúry (problém humanizmu, politiky, cirkevných noriem)

7. Kresťanská kultúra a jej vplyv na vedecko – technický rozvoj spoločnosti

8. Hlavné určenia Byzantskej kultúry (problém vzťahu kresťanstva a islamu)

9. Kultúra v období rozvíjajúceho sa feudalizmu (historický význam budovania kláštorov, vytváranie podmienok pre románsky typ umenia atd.)

10. Renesancia ako nový typ humanistickej kultúry (rozvoj vedy, filozofie, umenia, politiky)

11. Globalizačné prvky renesančnej kultúry, šírenie humanizmu (zámorské objavy, konštituovanie ideového pluralizmu – vznik reformácie)

Hlavné určenia renesančnej kultúry, filozofické, scientisticko – technicistické a umenovedné aspekty)