test

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

US Life and Culture

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

This course provides an introduction to the present-day United States, including among others its geography, economy, people, languages, regions, and facts of everyday life.

Americká literatúra 2

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

English Literature I

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

The course provides a survey of the history of British literature as well as its individual literary kinds and genres in the context of the historical and cultural development of Great Britain.
Students will read and discuss individual literary masterpieces falling to the period from the beginnings up to the end of the nineteenth century.

Americká literatúra 1

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

Súčasná anglická literatúra I

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

Modern poetry

Súčasná americká literatúra

Course categoryKatedra anglistiky a amerikanistiky

The course will familiarize students with basic tendencies in contemporary, especially postmodern, American literature.

test123

Course categoryKatedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM

Kvalitatívne metódy psychologického výskumu

Course categoryAkad.rok 2019/2020

Cieľom vzdelávania je zoznámiť študentov s možnosťami kvalitatívnej metodológie a jej aplikovaním vo výskume psychologicky relevantných javov. Študent získa prehľad o teoretických východiskách kvalitatívneho výskumu a nevyhnutných predpokladoch pre jeho realizáciu. Orientuje sa v rôznych prístupoch k spracovaniu kvalitatívnych dát, má poznatky, ktoré mu umožnia realizovať kvalitatívny výskumný projekt a interpretovať závery kvalitatívnych analýz.