Základy biológie pre biotechnológov / Bunková biológia

Kategória kurzuFakulta prírodných vied

Úvod do biológie, Bunková biológia, Základy biológie pre biotechnológov - základné otázky biológie, základy problematiky živých organizmov, základy bunky, DNA a bielkovín 

Pokročilá biológia pre biotechnológov

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Pokročilá biológia pre biotechnológov, 1. ročník Bc. štúdia 

Enzymológia

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Predmet "Enzymológia" je zameraný na prehĺbenie poznatkov získaných v predmete "Biochémia" z oblasti štruktúry, ich klasifikácie a kategorizácie enzýmov v rámci EC klasifikácie, ako aj o metódach získania a čistenia enzýmov pre ich komerčné využitie v rôznych technológiách. Významná časť je tiež venovaná metódam stanovenia a výpočtu enzýmovej aktivity.

Výpočtový seminár I

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Výpočtový seminár I je určených pre študentov navštevujúcich prvý ročník v rámci študijného programu Bc. Biotechnológie.

Biológia in vitro systémov rastlín

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka Mgr, študijný program Biológia. Zameraný je na základy problematiky in vitro kultivovania rastlín, princípy, podmienky, možnosti využitia, somatická embryogenéza, gametická embryogenéza, sekundárne metabolity a podobne. 

Biológia I

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Kurz je určený pre 1. ročník Bc. študijného programu Biotechnológie a zameraný je na osvojenie základných pojmov z biológie ako pojem druh, evolúcia, bunka a jej zloženie, prokaryotické a eukaryotické organizmy a podobne. 

Enzýmové biotechnológie

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Študenti sa oboznámia s produkciou a finalizáciou enzýmov vo forme aktívnych zložiek využívaných v rôznych priemyselných aplikáciách, praktickým využitím jednotlivých tried enzýmov v rôznych oblastiach priemyselnej praxe s dôrazom na mechanizmus ich pôsobenia a formy aplikácie v rámci špecifických technologických postupov. Okrem toho budú zdôraznené možnosti zefektívnenia procesov katalyzovaných danými enzýmami nástrojmi molekulárnej biológie na základe výsledkov bioinformatických analýz.


Mikrobiálne biotechnológie

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Študenti sa oboznámia so základnými biotechnologickými postupmi v rámci priemyselnej výroby vybraných produktov, ktoré sú pripravované za aktívnej účasti mikroorganizmov, s dôrazom na potravinárstvo a farmaceutický priemysel.


Priemyselné biotechnológie

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Absolvovaním predmetu získa študent vedomosti o potravinárskych a chemických biotechnológiách, ktoré mu v spojitosti s informáciami z ďalších biotechnologických disciplín (farmaceutické, medicínske, poľnohospodárske, environmentálne biotechnológie) a priemyselnej praxe (exkurzie) umožnia po ukončení štúdia pracovať v podnikoch potravinárskeho a chemického priemyslu s biotechnologickým charakterom výroby.


Biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov

Kategória kurzuKatedra biotechnológií

Cieľom predmetu je získať základy chemických a biochemických procesov transformácie obnoviteľných zdrojov (biomasy, odpadov z poľnohospodárskej, resp. potravinárskej produkcie, municipálnych odpadov). Podať prehľad o metódach komplexného využitia obnoviteľných zdrojov, so zameraním sa na produkciu energie, biopalív a širokej škály produktov s vysokou pridanou hodnotou (chemikálií, polymérov a pod.) v rámci konceptu biorafinérií. Dôraz sa kladie na prehľad nových procesov využívajúcich katalytické a biologické systémy a prehľad širokej skaly takto vyrobených produktov.