Kvalitatívne metódy psychologického výskumu

Kategória kurzuAkad.rok 2019/2020

Cieľom vzdelávania je zoznámiť študentov s možnosťami kvalitatívnej metodológie a jej aplikovaním vo výskume psychologicky relevantných javov. Študent získa prehľad o teoretických východiskách kvalitatívneho výskumu a nevyhnutných predpokladoch pre jeho realizáciu. Orientuje sa v rôznych prístupoch k spracovaniu kvalitatívnych dát, má poznatky, ktoré mu umožnia realizovať kvalitatívny výskumný projekt a interpretovať závery kvalitatívnych analýz.

Základy štatistiky II- denní študenti LS2020

Kategória kurzuAkad.rok 2019/2020

Cieľom predmetu je:
  • nadobudnúť základné vedomosti o využívaní štatistického spracovania dát
  • získať praktické skúsenosti vo využívaní uni a bivariačnej metódy spracovania dát

Psychometrika- denné štúdium LS2020

Kategória kurzuAkad.rok 2019/2020

Cieľom kurzu je orientácia v problematike psychometrických charakteristík meracích nástrojov používaných v Psychológii. Okrem teoretických poznatkov sa študenti oboznamujú s výskumnými štúdiami psychometrického charakteru a s príručkami dotazníkov  a testov. 

Základné témy: 

1.Psychometrika- metódy, ciele, história, oblasti využitia, meranie (Stevensove úrovne merania, normatívne a ipsatívne meranie 

2. Psychodiagnostické metódy- ich charakteristiky, typy, klinický vs. štatistický prístup, problémy merania v psychológii, povaha meraných atribútov, škálovanie, klasifikácia chyb merania 

3. Test, druhy testov, teórie- klasická testová teória, teória odpovede na položku IRT... 

4. Validita- kriteriálna, konštruktová, obsahová 

5. Reliabilita- stabilita výsledkov v čase, vnútorná konzistencia 

6. Objektivita a  Normy 

7. Konštrukcia testov a dotazníkov- princípy, tvorba 

8. Štandardizácia testov 

9. Štatistické overenie validity a reliability


Prehľad smerov a špecializácií v psychológii

Kategória kurzuAkad.rok 2019/2020

Kurz zabezpečuje študentom potrebný prehľad  v systéme psychologických disciplín, zameriava sa na:

  • charakteristiku teoretických  vied so zameraním sa na manifestáciu prepojenia jednotlivých vybraných tém v rámci preberaných disciplín
  • ako aj na charakteristiku vybraných aplikovaných vied so zameraním sa na poukázanie základných rozdielov v jednotlivých prístupoch 

Sociálna psychológia II

Kategória kurzuAkad.rok 2019/2020

Cieľom kurzu je dosiahnuť, aby študenti pochopili sociálnu psychológiu ako psychologickú disciplínu, poskytujúcu poznatky o sociálnom kontexte osobnosti, a aby porozumeli sociálnej podstate psychickej regulácie správania a dokázali tieto poznatky využiť pri štúdiu aplikovaných psychologických disciplín, zameraných na špecifickú sociálnu činnosť vykonávanú v osobitom sociálnom  prostredí, v ktorom pôsobí človek ako objekt výskumu týchto disciplín.