Všeobecná psychológia II.

Kategória kurzu1. ročník

1. História skúmania ľudského poznania - Všeobecná globálna charakteristika myslenia 2. Všeobecná charakteristika predstáv a ich kontexty - Mentálne reprezentácie a manipulácie 3. Reprezentácia a organizácia poznatkov deklaratívnej a procedurálnej pamäti - Usudzovanie – induktívne, deduktívne 4. Rozhodovanie – teórie, prvky, rozhodovací proces - Racionalita a iracionalita v myslení 5. Riešenie problémov – teoretické prístupy, stratégie - Myslenie a jazyk - vlastnosti jazyka, štruktúra jazyka 6. Vzťah myslenia reči - Základné charakteristiky emócií, typy emócií: afekty, city, nálady, dimenzie emócií. 7. Teórie emocionality I: James-Lange, Cannon-Bard, McDougal, Plutchik- Teórie emocionality II: Ciompiho Afektívna logika, kulturálne a sociologické teórie. Diskurzívny prístup. 8. Teórie emocionality III: Appraisal teórie - Ontogenéza emócií. Individuálne rozdiely v emočnom reagovaní. 9. Vyššie emócie - Pojem motivácia a základné charakteristiky (vymedzenie študijného rámca). 10. Motivácia, situácia a správanie. Princípy motivácie. Energetizácia a zameranie správania - Triedenie motívov, typy, formy. 11. Teórie motivácie I (Freud, Etologické teórie, sociobiológia a evolučná psychológia) - Teórie motivácie II (Behaviorismus, Hull, Miller a ďalší). 12. Teórie motivácie III (Lewin, Atkinson, McClleland) - Teórie motivácie IV (Atribučné teórie, Kelly, Heider, Weiner a ďalší)

ŠVOČ IV.

Kategória kurzu2. ročník

1. Orientácia v odbornej literatúre, informačné zdroje. 2. Postup pri spracovaní odbornej témy. 3. Zásady citovania a bibliografické odkazy. 4. Hlavné zásady tvorby odborného textu. 5. Formálne a obsahové náležitosti odborného textu. 6. Formulácia problému. 7. Praktická časť výskumnej práce. 8. Získavanie a spracovanie dát. 9. Analýza a zhodnotenie získaných dát, výstupy. 10. Interpretácia zistení v kontexte dostupného poznania. 11. Prezentácia zistení. 12. Postup pri publikovaní výsledkov odbornej práce.

Neuropsychológia

Kategória kurzu2. ročník

1. Vymedzenie pojmu neuropsychológia 2. Základná stavebná a funkčná jednotka nervovej sústavy-nervová bunka alebo neurón 3. Špecifické vlastnosti nervovej bunky a jej jedinečné postavenie v organizme 4. Komunikácia medzi nervovými bunkami 5. Základné mozgové podkôrové centrá a ich funkcia, Roger Sperry a jeho výskumy v oblasti lateralizácie mozgových hemisfér, pochopenie odlišnosti vo fungovaní pravej a ľavej hemisféry 6. Základné mozgové podkôrové centrá a ich funkcie 7. Vysvetlenie pojmov dráh a jadier v centrálnom nervovom systéme, základné odlišnosti vo funkcii centrálneho a periférneho nervového systému 8. Somatosenzorické a somatomotorické dráhy, základný priebeh týchto dráh smerom od periférie až do mozgovej kôry 9. Topografické usporiadanie somatosenzorických i somatomotorických dráh 10. Autonómny nervový systém, fungovanie mimo nášho vedomia - bolesť, špecificita tohto druhu vnemu, pojem nociceptor - ovplyvnenie bolesti 11. Placebo efekt 12. Vedomie, kvalita a kvantita vedomia.

Multivariačná štatistika LS2021

Kategória kurzu2. ročník
Študent si zopakuje poznatky o štatistickej deskripcii, bivariačnej inferencii a naučí sa viacrozmerné testovacie metódy na báze ANOVA, Clustrovú analýzu a overenie reliability v SPSS.

Seminár k záverečnej práci I (MgrExt)

Kategória kurzu2. ročník

Kurz zahŕňa poznatky, inštrukcie a úlohy vedúce k tvorbe realizovateľného projektu diplomovej práce.

pedagogická psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Vývinová psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Psychológia osobnosti

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Všeobecná psychológia

Kategória kurzuDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Seminár k záverečnej práci I (Mgr) - D, EXT

Kategória kurzuAkad. rok 2021/22

Kurz zahŕňa poznatky, inštrukcie a úlohy vedúce k tvorbe realizovateľného projektu diplomovej práce.