Psychobiológia_externé štúdim_ZS2020

Kategória kurzu3. ročník

Kurz zameriava pozornosť študenta do problematiky psychobiológie. Absolvent kurzu sa oboznámi so základným vymedzením psychobiológie, metódami a technikami, ktoré sa v nej využívajú. Daná problematika úzko súvisí s vývinovou psychológiou, klinickou psychológiou a kognitívnou psychológiou


Psychometrika cvičenie

Kategória kurzu3. ročník

Základy merania v psychológii. Štandardizácia metód.

Edukačná a školská psychológia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Absolvent predmetu si rozšíri a prehĺbi vedomosti a pojmy využívané v edukačnej psychológii. Edukačná psychológia je dôležitou hraničnou a apliklovanou vedou, ktorá participuje na snahe porozumieť psychickému vývinu človeka v teoretickej aj praktickej rovine a snaží sa pochopiť, objasniť a ovplyvniť oblasť poznávania a učenia v procese výchovy a vzdelávania.

Stručná osnova predmetu:

1. Edukačná a školská psychológia. Školská poradenská psychológia.

2. Definovanie vedných disciplín a rozdiely medzi edukačnou, školskou a školskou poradenskou psychológiou. Predmet edukačnej psychológie, rôzne názory na predmet skúmania.

3. Miesto edukačnej psychológie v systéme psychologických vied a vzťah k ostatným vedným disciplínam.

4. História edukačnej psych. a jej formovanie – osobnosti významné pre edukačnú a školskú psych. vo svete a u nás.

5. Konštruktivizmus a iné filozofické smery v edukačnej psychológii. Výskumné metódy v edukačnej a školskej psychológii – metódy získavania a spracovania údajov.

6. Princípy behaviorálnych teórií učenia – princíp účinku, Premackov princíp, trestajúce činitele, princíp bezprostrednosti dôsledkov, princíp formovania. uplatnenie v praxi.

7. Sociálna teória učenia, vikariózne učenie, sebaregulácia, uplatnenie v praxi.

8. Pedeutológia a prístupy skúmania typológie učiteľa – Aleckova, Caselmanov, Dóringova, Lukova, Vorwickelova, Pavlovovská, Zaborowského.

9. Pamäť, myslenie a motivácia v edukačnej psychológii. Spracovanie informácií a pamäť, senzorický register, percepcia, pozornosť, pamäť – dlhodobá, krátkodobá, epizodická, sémantická, procedurálna, úrovne spracovania, zabúdania a príčiny zabúdania, účinky prvotnosti a novosti.

10. Teórie motivácie a myslenie v súvislosti s teóriami učenia. Aplikácia poznatkov do praxe

11. Rôzne konštrukty inteligencie a tvorivosti. Možnosti a spôsoby maximalizácie schopnosti učenie sa.

12. Pozitívny a negatívny vplyv schopností, zručností a spôsobilostí študenta na jeho schopnosť učiť sa.


Praktikum z pedagogickej a školskej psychológie_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Výsledkom vzdelávania je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti študentov, ktoré získali na prednáškach. Po ukončení kurzu študenti budú vedieť uplatniť získané vedomosti v praxi. Zdokonalia sa v diskusiách zameraných na problematiku skúmanú edukačnou a školskou psychológiou. ň

Stručná osnova predmetu:

1. Rola edukačného psychológa. Schopnosti, zručnosti školského psychológa.

2. Spôsoby získavania informácií

3. Model sveta u detí – získavanie informácií o deťoch v rôznych obdobiach ich vývinu

4. Schopnosti a stratégie učenia vo výchovno-vzdelávacom systéme.

5. Možnosti a spôsoby uplatňovania v praxi

6. Teórie o skupinovom správaní v školách a vzdelávacích inštitúciách

7. Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom systéme

8. Osobnosť učiteľa a jeho interakčný štýl a vplyv na žiaka

9. Kognitívny a učebný štýl žiakov

10. Štrukturované aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese

11. Motivácia študentov učiť sa

12. Intervencia a prevencia v práci školského psychológa.


Aktuálne problémy psychológie osobnosti_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Absolvent predmetu získa prehľad o aktuálnych trendoch v súčasnych teóriach a výskumoch v oblasti psychológie osobnosti. Taktiež nadobudne schopnosť aplikovať poznatky v psychológickej praxi ako aj vo výskume. 

Stručná osnova predmetu: Stručná osnova predmetu: 1. Moderné teórie temperamentu (S. Chess a A. Thomas) 2. Moderné teórie temperamentu (A. Buss a R. Plomin) 3. Moderné teórie temperamentu (M. Rothbart. C. R. Cloninger) 4. Päťfaktorový model osobnosti 5. Nadväzujúce lexikálne výskumy 6. Osobná pohoda (well-being) 7. Koncepty pozitívnej psychológie so vzťahom k osobnosti I 8. Koncepty pozitívnej psychológie so vzťahom k osobnosti II 9. Silné stránky charakteru 10. Celoživotný vývin osobnosti (life-span psychology) 11. Osobnostná koherencia I 12. Osobnostná koherencia II

Proces učenia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Výsledkom kurzu je získať nové informácie, ktoré sa týkajú procesu učení. Ďalej sa zaoberáme objasňovaním základných otázok psychológie učenia a vyučovania podľa jednotlivých škôl a psychologických smerov.

Stručná osnova predmetu: 1. História teórií učenia od počiatkov až po 19. Storočia 2. Štruktúra mozgu a teórie učenia s tým súvisiace 3. Klasické podmieňovanie 4. Inštrumentálne podmieňovanie 5. Posilnenie a trest 6. Percepčno-motorické učenie 7. Párovo-asociačné, seriálne učenie a učenie s voľným vybavením 8. Zmysluplné učenie – organizácia informácií, analógie, kladenie otázok, konceptuálne modely, elaborácia, učebné stratégie; Jerome Bruner: učenie objavovaním; David Ausubel: recepčné učenie 9. Robert Gagné: fázy učenia a udalosti vyučovania 10. Benjamin Bloom: učenie so zvládnutím 11. Memetika a Imprinting 12. Susan Kovalik: integrované učenie