Praktikum z pedagogickej a školskej psychológie_denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Výsledkom vzdelávania je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti študentov, ktoré získali na prednáškach. Po ukončení kurzu študenti budú vedieť uplatniť získané vedomosti v praxi. Zdokonalia sa v diskusiách zameraných na problematiku skúmanú edukačnou a školskou psychológiou. ň

Stručná osnova predmetu:

1. Rola edukačného psychológa. Schopnosti, zručnosti školského psychológa.

2. Spôsoby získavania informácií

3. Model sveta u detí – získavanie informácií o deťoch v rôznych obdobiach ich vývinu

4. Schopnosti a stratégie učenia vo výchovno-vzdelávacom systéme.

5. Možnosti a spôsoby uplatňovania v praxi

6. Teórie o skupinovom správaní v školách a vzdelávacích inštitúciách

7. Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom systéme

8. Osobnosť učiteľa a jeho interakčný štýl a vplyv na žiaka

9. Kognitívny a učebný štýl žiakov

10. Štrukturované aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese

11. Motivácia študentov učiť sa

12. Intervencia a prevencia v práci školského psychológa.

Seminár z Metodológie I._denné štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Aktivita na hodinách je v súlade s jednotlivými požiadavkami  a témami s predmetom Metodológia I.

Klinická psychodiagnostika

Kategória kurzuExterné štúdium ZS2020

Cieľom predmetu je syntetizovať poznatky z psychodiagnostiky, klinickej psychológie, psychopatológie a psychopatológie, psychiatrie a zvládnutie procesu psychodiagnostiky pri jednotlivých nozologických kategóriách.

Odborné a vedecké aktivity I., III. - externé štúdium - ZS2020

Kategória kurzuExterné štúdium ZS2020

Študenti svojou aktivitou participujú na jednotlivých projektoch, ktoré ponúkajú vyučujúci z katedry. Majú možnosť aktívne sa zapojiť do zberania dát, nahadzovania databáz, pripravovania literárnych  rešeršov, ktoré sú súčasťou jednotlivých výskumov zameraných na rôzne témy. Študent si podľa svojho zamerania vyberá problematiku, ktorá je ponúkaná cez projekty.

Psychológia osobnosti I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Počas kurzu študenti majú možnosť získať základné vedomosti z psychológie osobnosti a  zaradiť problematiku do systému psychologických vied. Naučia sa orientovať v základných pojmoch, oboznámia sa s históriou, problematikou štruktúry osobnosti, metódami psychologických výskumov osobnosti atď. Na konci kurzu budú študenti ovládať nosné pojmy a orientovať sa v nich. Budú vedieť akými nástrojmi je možné poznávať osobnosť a akým spôsobom aplikovať psychologické teórie osobnosti v praxi: vedieť ich identifikovať, rozumieť im a vysvetliť ich v preberaných pojmoch . Súčasťou kurzu je aj sebapoznanie študentov. Študenti budú schopní na záver kurzu navrhnúť jednoduché postupy poznávania osobnosti na základe sledovaných charakteristík.

Všeobecná psychológia I._externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu1. ročník

Základná teoretická informovanosť o kognitívnych procesoch pociťovania, vnímania, pämati a pozornosti.

a/ aktívne prezentovanie aj s experimentálnou demonštráciou na seminári b/ odovzdanie seminarnej prace (koniec semestra) b/ skúšobne obdobie: písomka, po 60% úspešnosti ústna skúška. Hodnotenie prebieha počas semestra (40%) a v skúškovom období (60%). Spolu maximálne 100 bodov. Hodnotenie predmetu: A (100 – 95 bodov), B (94 – 89 bodov), C (88 – 83 bodov), D (82 – 77 bodov), E (76 – 70 bodov), Fx (69 bodov a menej)

Seminár_Vývinová psychológia I_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Online seminár z Vývinovej psychológie I., prostredníctvom aplikácie ZOOM v dňoch 7.11.2020 a 14.11.2020 
Obsahom seminára budú prezentácie na témy, ktoré nájdete tu: https://1drv.ms/x/s!AmlqPs0mLF3LhFNNgVoaKyyIZ26U


Anatómia_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky biologických základov psychiky. Chce poukázať na potenciál evolučných teórií pre vysvetlenie ľudského správania, tiež na prepojenie biológie a psychológie. V neposlednom rade mieni zvýšiť senzitivitu študentov na význam jednotlivých orgánových sústav (obzvlášť nervového a endokrinného systému) pre psychické procesy.

Akademické písanie_externé štúdium_ZS2020

Kategória kurzu2. ročník

Cieľom kurzu je získať orientáciu v procese tvorby odbornej práce.