sociálnoprávna ochrana detí

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Stručná osnova predmetu:

1)               Teoretické objasnenie základných pojmov: sociálna ochrana, právna ochrana , sociálnoprávna ochrana, prístupy v SPO, sociálna kuratela

2)               Historické súvislosti SPO - vznik a súčasný stav

3)               Legislatívne ukotvenie SPO v domácich a medzinárodných právnych normách

4)               Inštitút opatrovníctva - opatrovník, kolízny opatrovník, majetkový opatrovník

5)               Subjekty podieľajúce sa na výkone SPOD a SK

6)               Náhradná rodinná starostlivosť

7)               Dieťa a rozvod - kompetencie sociálneho pracovníka v tejto oblasti

8)               Dieťa a rozvod - metódy práce v tejto oblasti

9)             Syndróm CAN - charakteristika, prejavy dopad na dieťa, možnosti intervencie

10)           Sociálna kuratela - okruh základných problémov, možnosti intervencie

11)           Výchovné opatrenia