Laboratórne cvičenia z biotechnológií II

Laboratórne cvičenia sumarizujú základné postupy a princípy využívané pri klasických biotechnologických procesoch. Tieto cvičenia sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem pochopiť základné fermentačné posty využívané v biotechnológiách. Jednotlivé princípy a postupy sú implementované v rámci konkrétnych postupov produkcie významných biotechnologických produktov. Z oblasti produktov primárneho metabolizmu je pozornosť venovaná produkcii kyseliny mliečnej, kyseliny citrónovej, etanolu a enzýmom a z oblasti sekundárnych metabolitov najmä produkcii antibiotík vláknitými hubami.