Semiotika v marketingovej komunikácii

Študent, ktorý absolvuje predmet z oblasti semiotiky v marketingovej komunikácii, získa odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu pomôžu pri autorskej tvorbe a výskume. Tieto zručnosti mu umožnia identifikovať a porovnávať, vytvárať kritické závery a aplikovať teoretické poznatky v praxi. Študent bude schopný analyzovať súvislosti medzi teoretickými poznatkami a praktickou aplikáciou v oblasti estetickej kultúry a marketingovej a masmediálnej komunikácie. Okrem toho, študent bude ovládať semiotické špecifiká reklamy a mediálnej a marketingovej komunikácie a ich inovatívne využívať pri vysvetľovaní aktuálnych mediálnych fenoménov. Celkovo, študent získava preukázateľnú znalosť základných teoretických prístupov z oblasti, komunikológie, semiotiky médií a vizuálnej kultúry, ktoré dokáže aplikovať v praxi a identifikovať a kriticky zhodnotiť rôzne spoločenské a marketingové javy.