Teória a dejiny mediálnej komunikácie II.

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s chronológiou vývoja masovokomunikačných prostriedkov a dejín masovej komunikácie, s determinantmi tohto vývoja a kontextom primárnych, sekundárnych a terciárnych médií. Kľúčové slová: masmediálna komunikácia; masmédiá – masovokomunikačné prostriedky; informácia; jazyk, reč; písmo; primárne, sekundárne, terciárne médiá.