Estetika moderny a neskorej moderny

Predmet oboznamuje študentov so základnými kategóriami a pojmov estetiky moderny a neskorej moderny, s cieľom vytvoriť platformu pre pochopenie zložitosti diania sa estetických javov a ich vplyv na človeka v procese sebapoznávania, sebaúcty a sebapoznávania. Špecifickým cieľom kurzu je poskytnúť metodologický základ pre teoretickú analýzu procesu tvorby a vnímania umeleckých diel a mediálneho komunikátu aj v súčastnosti. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť poznatky o estetike v televízii, filme a nových elektronických masmédiách.