Prvá pomoc

Kategória kurzuKatedra sociálnych služieb a poradenstva

Každý sociálny pracovník, zamestnanec neziskových organizácíi, domovov sociálnej starostlivosti, stacionárov a krízových centier prichádza do kontaktu s ľudským životom a zdravím. Výučba základov prvej pomoci v teoretickom rámci i v praktických nácvikoch mu umožní včasné rozpoznanie život ohrozujúcich stavov, primárne aj sekundárne zhodnotenie stavu pacienta a rozpoznanie kedy a ako bezodkladne aktivovať integrovaný záchranný systém a čo urobiť na mieste zásahu ešte pred príjazdom RZP/RLP. Naučí ho pracovať v úlohe first respondera – preškoleného dobrovoľníka v neodkladnej prednemocničnej starostlivosti tak v oblasti kardiopulmonálnej resuscitácie a zástavy srdca (nové Guideliness 2020), ako aj v ďalších život ohrozujúcich situáciách (kvintet prvej hodiny).

1. Úvod do štúdia predmetu, história prvej pomoci a KPR a Guideliness.

2. Prednemocničná KPR dospelých, deti, novorodenci. Diagnostika zastavenia obehu.

3. Krvácanie z rán a telesných otvorov. Prvá pomoc.

4. Šok. Patofyziológia, rozdelenie šokov, príznaky, protišokové opatrenia (SPOMP).

5. Poruchy vedomia (kvalitatívne, kvantitatívne, Glasgow coma scale). Bezvedomie úrazového pôvodu (úrazy hlavy, komócie, kontúzie, subdurálny hematóm, subarachnoidálny hematóm, epidurálny hematóm, edém mozgu).

6. Bezvedomie neúrazového pôvodu (kolaps, epilepsia, ebrieta, hypoglykémia, otravy, CMP),

7. Poranenia miechy a chrbtice (spinálny šok, neurogénny šok, poškodenie miechy; príznaky a prvá pomoc).  

8. Integrovaný záchranný systém, operačné a zásahové strediská záchrannej služby, typy posádok záchrannej služby, tiesňová linka, volanie na tiesňovú linku).

9. Poruchy srdcového rytmu. Život ohrozujúce arytmie. First responder, Automatický externý defibrilátor. Praktická ukážka aplikácie AED. Akútny koronárny syndróm. Infarkt myokardu, STEMI, N-STEMI, Angina pectoris. Diagnostika, prvá pomoc, manažment liečby.

10. CMP. Príznaky, typy CMP, diagnostika, prvá pomoc, manažment liečby.

11. Intoxikácia alkoholom (metanol, etanol). Intoxikácia drogami. Intoxikácia CO. Diagnostika a prvá pomoc.

12. Obštrukcia dýchacích ciest (čiastočná, úplná). Prvá pomoc, manévre na odstránenie prekážky, praktická ukážka.

13. Vnútorné krvácanie. Diagnostika. Prvá pomoc. Kvintet prvej hodiny. Život ohrozujúce stavy. Prvá pomoc.

14. Kŕčové stavy: Epilepsia, status epilepticus. Febrilné kŕče. Tetania. Príznaky, prvá pomoc.

15. Náhle psychické ochorenia. Agresívny a suicidiálny pacient.