Dobrovoľníctvo

Cieľom je objasnenie pojmu dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce a sociálnych služieb. Po zoznámení sa so základnými pojmami študent vstúpi do ďalších kategórií, súvisiacich s dobrovoľníctvom: motivácia, emócie, hodnotový systém človeka. Spozná manažment a aspekty dobrovoľníctva, niekoľko typológii dobrovoľníkov, formálne a neformálne dobrovoľníctvo. Ďalej si ozrejmí právny a spoločenský kontext a úpravu dobrovoľníctva na Slovensku a v EÚ, pochopí začlenenie dobrovoľníctva do štruktúr mimovládnych organizácií a v koordinácii so sociálnou intervenciou.

1.   Úvod do štúdia predmetu, Vysvetlenie a pochopenie odbornej terminológie.

2.    Hodnotový systém, dimenzie ľudskej osobnosti. Túžby človeka. Postoje človeka a ich zmena.

3.    Dobrovoľníctvo cez prizmu sociálnej práce ako vedy.

4.    Aspekty dobrovoľníctva.

5.    Kontinuita medzi neziskovými organizáciami a Zákonom 448/2008 Z. z o sociálnych službách.

6.    Právna úprava dobrovoľníctva na Slovensku a v EÚ.

7.    Nábor a výber dobrovoľníkov, adaptačný proces, dobrovoľnícky manažment.

8.    Motivácia a emócie v dobrovoľníctve. Satisfaktory a potreby.

9.    Kategórie a typy dobrovoľníkov.

10.   Formálne a neformálne dobrovoľníctvo.

11.   21 zákonov vodcovstva.