Moderné politologické teórie II. Externisti

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Študent získa predovšetkým poznatky o teóriách využívaných v analýze súčasných politických systémov a bude schopný analyzovať prípadové štúdie prostredníctvom vhodných metodologických prístupov. Získa rovnako základnú súhrnnú informáciu o vývoji súčasných výskumných metód a teoretických prístupoch využívaných v politologickom výskume. Tieto poznatky mu umožnia do budúcna vhodne formulovať postupy pri vlastnom odbornom výskume.

Podmienkou prístupu ku skúške je: Absolvovanie prednášky (absencia nie je povolená) s aktívnou účasťou. Kurz je zakončený písomnou online skúškou v systéme Moodle. Študent potrebuje získať nasledovný percentuálny podiel pre hodnotenie: A ... 100 – 92 % (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami) B ... 91 – 84 % (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami) C ... 83 – 76 % (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb) D ... 75 – 68 % (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami) E ... 67 – 60 % (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá) Fx ... 59 – 0 % (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)