Manažment vzťahov s verejnosťou

Predmet je koncipovaný tak, aby študenti, po jeho absolvovaní, získali hlbšie teoretické a praktické vedomosti z oblasti manažmentu a udržiavania vzťahov s verejnosťou, ako významnou zložkou konkurencieschopnosti podnikov. Cieľom je naučiť študentov premýšľať o procese plánovania, prípravy a realizácie PR aktivít, ako i aplikácia riadenia vzťahov s verejnosťou v podmienkach verejnej správy a samospráv