Moderné politologické teórie I. Externisti

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa predovšetkým poznatky o teóriách využívaných v analýze súčasných politických systémov a bude schopný analyzovať prípadové štúdie prostredníctvom vhodných metodologických prístupov. Získa rovnako základnú súhrnnú informáciu o vývoji súčasných výskumných metód a teoretických prístupoch využívaných v politologickom výskume. Tieto poznatky mu umožnia do budúcna vhodne formulovať postupy pri vlastnom odbornom výskume.


Podmienky absolvovania kurzu:

Podmienkou absolvovania kurzu je jeho úspešné ukončenie písomným testom, ktorý sa bude realizovať počas skúškového obdobia v Moodle.