Marketing organizácií

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Cieľom predmetu je naučiť študentov pochopiť fungovanie marketingu v organizáciách, definovanie cieľov a následné tvorenie marketingových analýz a stratégií pre ich dosiahnutie. Študenti budú po absolvovaní predmetu ovládať jednotlivé prvky marketingového mixu, osvoja si základy marketingovej komunikácie v organizácii a pochopia definovanie cieľových trhov, odhalenie trhových príležitostí a životný cyklus produktov.