Praktikum z manažmentu verejnej správy

Tento predmet je vstupom do problematiky manažmentu verejnej správy a jej praktických stránok. Cieľom výuky je získanie praktických i teoretických vedomostí o manažovaní ľudských zdrojov vo verejnej správe, o digitálnej ekonomike ako novodobom trende vo verejnej správe a jej prínosu pre spoločnosť. Prináša rôzne pohľady na  riadenie, rozhodovanie, etiku a participáciu občanov na rozhodovacom a riadiacom procese vo verejnej správe.