Kontrola vo verejnej správe

Študent po absolvovaní predmetu nadobudne potrebné vedomosti z oblasti kontrolných mechanizmov vo verejnej správe Slovenskej republiky, oboznámi sa s odbornou terminológiou, ovláda pojmy a definície z oblasti vnútornej a vonkajšej kontroly, získa prehľad o inštitúciách pôsobiacich vo výkone kontroly a ich jednotlivých kompetenciách, porozumie týmto kontrolným mechanizmom a je schopný aplikovať svoje poznatky a vedomosti v praxi.

1. Základné pojmy . História kontroly na území Slovenska . 2. Vnútorná a vonkajšia kontrola. 3. Základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, audit. 4. Kompetencie a pôsobnosť subjektov štátnej správy v oblasti kontroly I.. 5. Kompetencie a pôsobnosť subjektov štátnej správy v oblasti kontroly II. 6. Kontrola v územnej samospráve . 7. Najvyšší kontrolný úrad SR 9. Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR – pravidlá kontrolnej činnosti. 8. Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR – metódy a techniky. 9. Medzinárodná spolupráca v oblasti kontroly a kontrola v kontexte Európskej únie. 10. Kontrola verejnosťou - občan a spoločnosť, partnerstvo verejného a súkromného sektora.