Politický marketing

Študent absolvovaním predmetu získava praktické poznatky o charakteristických javoch politického marketingu politických strán. Na prednáškach/ seminároch si osvojí podstatné pojmy a mechanizmy, ktoré sú v praxi využívané. Predmet tak slúži na osvojenie si analytických zručností a na využitie poznatkov v reálnych príkladoch z praxe.