Moderní politologické teorie I.

Kategória kurzuFakulta sociálnych vied

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Podmienkou prístupu ku skúške je:

a) absolvovanie seminárov, pri maximálne povolených 2 absenciách;

b) získanie 60 % (tj. 30 bodů) hodnotenia za vypracované position papers.

 

Position paper  (50 b)

Minimálny rozsah 700 slov

Na základe seminárovej literatúry napísať hlavný cieľ publikácie (5 b)

Vyjadrenie vlastného názoru na publikáciu - negatíva a pozitíva textu (25 b)

Argumentácia a súhlasný/ nesúhlasný postoj s autorom/autormi, resp. aplikácia na inú krajinu (20 b)

Práca musí spĺňať všetky náležitosti záverečných prác, vyplývajúcich zo smernice FSV UCM.

 

Kurz je zakončený písomnou skúškou.

Študent potrebuje získať nasledovný percentuálny podiel na jednotlivé hodnotenia:

A ... 100 – 92 % (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami)

B ... 91 – 84 % (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami)

C ... 83 – 76 % (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb)

D ... 75 – 68 % (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami)

E ... 67 – 60 % (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá)

Fx ... 59 – 0 % (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)