Etické aspekty komunikácie s médiami_VZME

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia predmetu:

Predmet uvádza poslucháčov do sveta modernej etiky pomocou vysvetlenia jej východiskových ideí, koncepcií, paradigiem a teórií. Študenti si osvoja základné teoretické východiská pre komparáciu a analýzu vzťahov medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách a budú sa vedieť prakticky orientovať v relevantných etických kódexoch.


Sylabus predmetu:

1. Etika a morálka, základné pojmy, funkcie postavenie vo vede a klasifikácia.

2. Stručný prehľad dejín etiky, novodobá a postmoderná etika, etika súčasnosti.

3. Vzťahy medzi morálkou spoločnosti, komunikačnou etikou a etikou v médiách.

4. Charakteristika mediálnej etiky ako profesijnej etiky, vzťah k podnikateľskej etike.

5. Etika médií, žurnalistická etika, etika reklamy.

6. Formy a inštitúcie etickej samoregulácie v médiách, novinárskej práci, marketingu, reklame.

7. Význam a história etických kódexov.

8. Charakteristika a fungovanie etického kódexu v mediálnej praxi v SR.

9. Etické aspekty vzťahu mediálny pracovník,  verejnosť a objekt jeho záujmu.

10. Špecifiká etiky v marketingu a etika reklamy.

11. Etické aspekty mediálnej práce vo vzťahu k recipientovi, publiku a spoločnosti.

12. Analýza vybraných mediálnych komunikátov z hľadiska mediálnej etiky.