Dejiny európskej kultúry

Kategória kurzuFakulta masmediálnej komunikácie

Anotácia predmetu:

Poslucháčom sprístupniť jednotlivé etapy vo vývoji európskej kultúry, identifikovať ich hlavné určenia prostredníctvom kvalitných, metodologických a pojmovo – kategoriálnych reflexií.


Sylabus predmetu:

1. Metodologické a pojmovo- kategoriálne otázky (z dejín európskej kultúry; pojem kultúra, civilizácia, umenie, technika, veda, predhistorické formy kultúry, mytológia, mýtus atd.)

2. Fenomén kultúry v klasickom Grécku (história, politika, ekonomika, filozofia, právo atd.)

3. Fenomén kultúry v období helenizmu

4. Kultúra v období Rímskeho impéria; sociálno – politické a náboženské otázky

5. Vzťah filozofie, náboženstva, politiky a vedy v období rozmachu Rímskej ríše

6. Vznik kresťanstva – historicky nový typ európskej kultúry (problém humanizmu, politiky, cirkevných noriem)

7. Kresťanská kultúra a jej vplyv na vedecko – technický rozvoj spoločnosti

8. Hlavné určenia Byzantskej kultúry (problém vzťahu kresťanstva a islamu)

9. Kultúra v období rozvíjajúceho sa feudalizmu (historický význam budovania kláštorov, vytváranie podmienok pre románsky typ umenia atd.)

10. Renesancia ako nový typ humanistickej kultúry (rozvoj vedy, filozofie, umenia, politiky)

11. Globalizačné prvky renesančnej kultúry, šírenie humanizmu (zámorské objavy, konštituovanie ideového pluralizmu – vznik reformácie)

Hlavné určenia renesančnej kultúry, filozofické, scientisticko – technicistické a umenovedné aspekty)