Techniky vedeckého písania - Bc.

Výsledky vzdelávania:

Študent získa absolvovaním tohto predmetu teoretické znalosti previazané s praktickými zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie semestrálnych a záverečných prác. V rámci uvedeného kurzu je mu preto predstavená problematika vedy, vedeckého prístupu, vedeckého jazyka a na to naviazaných základných pravidiel pri písaní semestrálnych a záverečných prác v oblasti metodológie a formálnej stránky. Veľký dôraz je tu kladený na osvojenie si zručností spojených s korektnou prácou s literatúrou ako aj s vyhľadávaním relevantných zdrojov.