Biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov

Cieľom predmetu je získať základy chemických a biochemických procesov transformácie obnoviteľných zdrojov (biomasy, odpadov z poľnohospodárskej, resp. potravinárskej produkcie, municipálnych odpadov). Podať prehľad o metódach komplexného využitia obnoviteľných zdrojov, so zameraním sa na produkciu energie, biopalív a širokej škály produktov s vysokou pridanou hodnotou (chemikálií, polymérov a pod.) v rámci konceptu biorafinérií. Dôraz sa kladie na prehľad nových procesov využívajúcich katalytické a biologické systémy a prehľad širokej skaly takto vyrobených produktov.