Laboratórne cvičenia z biológie II

Laboratórne cvičenia z biológie II sú zamerané na základnú prácu v biologickom laboratóriu. Absolvovaním predmetu si študent rozšíri poznatky o základných metódach používaných v biologických laboratóriách, získa laboratórnu zručnosť pri práci s živými organizmami, časťami živých organizmov alebo vzorkami zo živých organizmov. Študent získa tiež správne pracovné návyky pri používaní prístrojového vybavenia v biologickom laboratóriu a naučí sa, ako formou sa vyhodnocujú experimenty a pripravuje sa laboratórny protokol.